Příprava zadání – Business a funkční analýza

Nezávislá analýza je jako práce architekta. V prvé řadě řešíme, co potřebuje vaše firma, a teprve potom přijde otázka, co jsou optimální technologie a kdo by měl řešení dodat.

Kvalita business analýzy je klíčová

Kvalita business analýzy rozhoduje o úspěšnosti celého projektu. (Jako s domem – když nebude návrh dobrý, stavba to nespraví.) Pokud máte vytvořit systém, který potřebám vaší firmy odpovídá, potřebujete kvalitní návrh, který vychází z vašich potřeb.

Zpracování business a funkční analýzy

Umíme analyzovat data, procesy a vnitřní fungování organizace obecně, produkty, komunikaci, stávající systémy i vaše budoucí potřeby. Připravíme pro vás business zadání, které s vámi ověříme a zpracujeme analýzu pro oslovení dodavatele i přesné zadání pro implementaci.

Zpracujeme:

 • Model služeb a business rozhraní
 • Plán rozvoje služeb s výhledem na několik let (zásadní vstup pro další analýzu)
 • Datový i funkční model s ohledem na stávající data i předpokládaný rozvoj
 • Uživatelské role a jejich potřeby – use cases / user stories
 • Výstupy budete mít k dispozici v modelu pro další rozvoj i výstupy pro dodavatele

Pomůžeme s celým projektem

Když budete mít zájem, můžete využít komplexních zkušeností, které s analýzou a projekty máme:

Schéma na obrázku ukazuje výřez z business analýzy produktu a s ním spojených obchodních služeb

Jak na business analýze pracujeme

Produktová business analýza

Další ukázky business analýzy najdete v popisu našeho systému.

Při analýze využíváme systém řízení projektů AyMINE integrovaný s nástrojem Enterprise Architect. To nám umožňuje efektivní komunikaci a vzdálené zapojení všech u vás ve firmě. Snadno se tak všichni kompetentní mohou podílet na komunikaci zadání. Tak umožníme kvalitní ověření zadání bez zbytečných schůzek a snadno zapojíme i lidi na home-office, nebo jinak dislokované.

Používáme nejen moderní nástroje, ale i standardy. Pracujeme v jazyce ArchiMate, pro podrobnou procesní analýzu využíváme BPMN. Návrhy databázového schématu připravujeme v ER schématech

Umíme pracovat s technickými vstupy – vytvořit model stávající databáze, analyzovat přímo data, dotazy, procesy i funkce.

Více o nezávislé analýze

Cílem analytika dodavatele je především prodat produkt s co nejmenším počtem zásahů a úprav. Má také minimální snahu ovlivňovat vlastní business zákazníka, což na první pohled vypadá jako vstřícný postoj, ale důsledkem je, že dostanete produkt, který většinou odpovídá potřebám minulosti, ale ne budoucnosti vaší firmy. I to dodavateli vyhovuje, protože ziskové nebývají projekty, ale následné úpravy.

Business analytik správně řeší problém změny komplexně – navrhuje změny v organizaci a pomáhá vybrat optimální způsob, jak podpořit firemní činnosti.

Softwarové firmy školí své analytiky na softwarovou analýzu – tedy analýzu zaměřenou na vytvoření zadání pro SW produkt. Není to chybou dodavatelů, je chybou zákazníka, že od nich očekávají více. Stejně jako by bylo chybou očekávat od stavbyvedoucího a rozpočtáře služby architekta.


Nezávislá analýza projektu pomáhá

Špatně zpracovaná analýza nebo analýza realizovaná až v rámci dodávky software je nejčastějším důvodem selhání celého projektu i dlouhodobě špatných vztahů dodavatelů IT a klientů.

Po dodavatelích se často požaduje cenová nabídka před zpracováním analýzy, tedy v době, kdy není dodavateli a většinou ani nakupující organizaci zřejmé, co je skutečně potřeba dodat. Nabídka bez určení obsahu je vždy nepřesná a vede ke sporům, co je a není součástí ceny.

Pokud si je dodavatel zakázkou jist, navrhne řešení co největší, a tedy drahé. Vyhne se tak riziku následnému navyšování rozsahu. Zaručeně ale celou částku vyfakturuje.

Pokud jde nákup přes výběrové řízení, nabídnou naopak firmy řešení co nejmenší, aby zakázku získaly nízkou cenou. Nekvalitní nebo zcela chybějící analýza jim umožní dodat produkt postrádající mnoho nezbytných funkcí. Dodavatel ví, že zakázky na dodělání chybějících funkcí dostane zase on – nikdo jiný reálně nepřipadá v úvahu.


Nezávislá analýza není alternativou k systémovému integrátorovi

Zejména u větších projektů je snaha otázku nezávislé analýzy řešit přes systémového integrátora. Bohužel, toto řešení vede k výraznému prodražení projektu, ale nepřináší výhody nezávislé analýzy.

Systémový integrátor je placen podle rozsahu zakázky. Jeho zájmem proto je, aby dodávka byla co největší. Navrhuje řešení komplexní, nikoli optimální.

S rolí systémového integrátora vzniká prostředník, který zůstává prostředníkem i po dokončení projektu a správu systému dále zdražuje, protože smlouvy jsou většinou nastavené tak, že zásahy do systému musí jít opět přes něj. Systémový integrátor tak typicky řešení zdraží o desítky procent při dodávce, ale i při následné správě. TCO (celková cena řešení) tak vzroste cca o 30 – 60%. Role integrátora pochopitelně má smysl v případě komplexních dodávek, na které schopnosti nakupující organizace nestačí. Není ale cestou k zajištění nezávislé analýzy.

Naopak, business analýza nezávislá na systémovém integrátorovi umožní, aby práce integrátora byla pod kontrolou už v průběhu realizace, ale především umožní jeho roli ukončit s dodávkou systému, protože správu systému plně zajistí dodavatel a integrátor už není potřeba. TCO se tak může snížit třeba i o polovinu.


Co pro vás při analýze uděláme

V rámci business analýzy pro Vás zajistíme všechny nezbytné kroky:

 • Přípravu vize projektu
 • Naplánování analýzy
 • Řízení analýzy a to včetně vašich analytiků nebo analytiků jiných třetích stran (např. dodavatelů)
 • Zpracování požadavků
 • Návrh business řešení – procesních a organizačních změn i návrh podpory businessu pomocí IT systémů
 • Podpora v průběhu řešení i kontroly plnění ze strany dodavatele
 • Vyhodnocení úspěšnosti projektu po jeho dokončení a následnou optimalizaci nových činností.

Jsme připraveni zajistit i kompletní kontrolu kvality dodaného produktu.

Při práci využíváme nejmodernější standardy a postupy – procesní metodiku ADM z TOGAF, grafické modelování v BPMN, ArchiMate. Stejně tak dokážeme spolupracovat s týmy, které používají jiné metodiky, např. RUP a jazyk UML.