Řízení požadavků

Efektivní správa požadavků je základem každého úspěšného projektu a nezbytnou součástí úspěšného řízení projektu bez ohledu na to, jestli vyvíjíte díl do letadla, auta nebo třeba lednice. Nebo navrhujete výrobní linku či software.


Více o správě požadavků

Správa požadavků je samozřejmostí u větších projektů – od rekonstrukce prodejny, přes změnu ve výrobě, až po stavbu silnice, nebo atomové elektrárny.

Požadavky je třeba sesbírat, třídit, analyzovat a sledovat jejich plnění. Mezi požadavky je mnoho závislostí, mají priority, vážou se k různým předmětům dodávky, lidem apod.

Požadavky je třeba sdílet, protože na nich pracuje řada lidí – někdo je vymýšlí, někdo jiný komentuje, schvaluje, předává dodavateli, který je implementuje. Další k požadavkům musí určit, jak bude ověřeno, že byly splněny.

Vývojový tým požadavky analyzuje a tím se rozpadají na dílčí. Vznikají tak různé skupiny požadavků se kterými je třeba pracovat.

V neposlední řadě je třeba ověřit splnění všech požadavků v rámci akceptačních testů.

Kvalitní správa požadavků vyžaduje kvalitní systém i metodiku

Kvalitně spravovat požadavky nejde bez rozumné systémové podpory. Zatímco pro malý projekt si je možné vystačit s myšlenkovou mapou (např. ve Freeplane), nebo i s tabulkou, s větším projektem jsou tyto nástroje zcela nedostačující. Neumožňují hlídat postup činností, udržovat potřebný přehled a zejména selhávají v udržování závislostí. Především ale přehledy např. v MS Excel nemohou splňovat standardy vývoje, např. ASPICE nebo CMMI.

Co o řízení požadavků říkají normy

Normy a standardy se příliš neliší v tom, jaké nároky na řízení a správu požadavků mají. Nástroj, které splňují jeden standard proto většinou vyhovují i ostatním. To hlavní čím je třeba se řídit, je skutečné pokrytí nejenom požadavků standardu, ale také celková použitelnost a integrace požadavků s projektovým řízením.

Požadavky v Automotive projektu

Pokud má projekt musí splňovat standardy Automotive - typicky ASPICE, VDA 6.3, Formel Q, ISO 26262 - je povinnost řídit požadavky tak, aby se sledovaly všechny návaznosti mezi požadavky i kroky jejich zpracování. Např. normy ISO 26262, ale i ASPICE přímo požadují, aby byl používán systém, který zajistí „requirement traceability“.

Standardy vyžadují kontrolu sledovatelnosti jejich plnění, rozpad požadavků na dílčí požadavky, více úrovní požadavků (vstupní resp. uživatelské, systémové, na technické řešení, hardware atd.) a to všechno vyžaduje vzájemnou provázanost a kontrolu, že se na nic nezapomnělo.

Požadavky v projektu obranného průmyslu

Obranný průmysl, ale nejenom ten, většinou požaduje plnění standardu CMMI-DEV (CMMI for Development).

CMMI vyžaduje, ale pro každý požadavek bylo známo:

 • Kdo jej zadal
 • Odkud (typicky z jakého dokumentu a zdroje nebo analýzy) pochází
 • Jak je řešen
 • Jak bude/byl testován
 • S jakými dalšími požadavky souvisí
 • Do které etapy projektu patří

V praxi řízení požadavků v projektu vede k tomu, že se ke každému požadavku vztahují cca 4 jiné požadavky.

Jaké vazby s požadavkem souvisí

Kromě vazeb na jiné požadavky se ke každému požadavku váže řada dalších povinných informací. S pažadavkem se logicky vážou:

 • Úkol, kterým byl analyzován
 • Ověření návrhu řešení požadavku
 • Zadání do realizace
 • Postup ověření
 • Průběh a výsledek ověření (protokol)
 • Osoby odpovědné za správnost požadavku a jednotlivé kroky jeho zpracování

Systém řízní požadavků musí všechny tyto logické vazby dokumentovat. Pro účely auditu projektu musí být uchovávány a jejich evidence by měla garantovat i dobu a způsob vzniku.

Zajistíme řízení a správu požadavků

Se správou požadavků máme zkušenosti z projektů všech velikostí. Krom toho umíme používat nástroje, které řízení požadavků automatizují a většinou práce ušetří. S našimi zkušenostmi zajistíte, aby byly všechny požadavky řádně zpracovány.

Pomůžeme vám:

 • Definovat metodiky, jak řídit požadavky
 • Hlídat, že jsou všechny požadavky řádné dokumentovány
 • Kontrolu, aby pro všechny požadavky existovaly kontrolní metody
 • Nezávislou kontrolu, že všichni požadavky zpracovávají, jak mají

Systémová podpora pro řízení požadavků

Pokud nemá váš projekt nástroje pro řízení požadavků, poskytneme systémovou podporu jak řízení všech procesů řízení požadavků, tak pro jejich dokumentaci a analýzu.

Vazba na akceptační testy

Máme zkušenosti s řízením procesu akceptace a přebírání díla. Zajistíme, aby pro všechny požadavky existoval přejímací postup a dohlédneme, aby přejímka byla řádně dokumentována.

Akceptační testy jsou důležité nejenom při předávání mezi dodavateli, ale i v jednotlivých etapách projektu. Pomůžeme i v rámci interního předávání v týmu

Forma pomoci

Naše pomoc může zahrnovat jednu, ale i všechny způsoby, jak vašemu projektu pomoci:

 • Konzultace - nastavit správně postupy a odpovědnosti
 • Školení (řízení projektů, řízení požadavků)
 • Věcná pomoc po celou dobu projektu - dohled nad požadavky, kontrola plnění všech postupů, organizace prací
 • Dohled nad ověřováním - akceptačními testy včetně jejich přípravy a plánování
 • Systémová podpora pro dokumentaci a automatizaci všech požadavků
 • Zajištění dokladů a dokumentace pro audit projektu