Automotive SPICE™

Automotive SPICE je klíčový standard definující závazná pravidla pro týmy, které vyvíjejí jakýkoli software určený do dopravních prostředků.

Co Automotive SPICE™ poskytne

Standard je souborem požadavků na všechny procesní skupiny, které mají na vliv kvalitu vývoje software:

 • Řízení životního cyklu vývoje
 • Návrh, vývoj a integrace komplexních systémů
 • Pořízení a nákup software
 • Spolupráce a řízení subdodavatelů

Vedle „hlavních“ procesních oblastí standard definuje i obecné požadavky na celkovou kvalitu práce, zejména:

 • Systém řízení a ověřování kvality
 • Zajištění dohledatelnosti všech informací včetně možnosti sledovat vývoj pomocí konfiguračního řízení
 • Systém řešení problémů
 • Procesy změnového řízení jako integrovaná součást projektového řízení

Co znamená, že činnost je realizována

Požadavky na uvedené činnosti standard popisuje pomocí:

 • Definice cíle procesu, kterého musí být dosaženo
 • Stanovením požadovaných výstupů a jejich obsahu
 • Očekávanými pracovními postupy
 • Potřebnými zdroji, které jsou pro naplnění požadavků potřebné

Ověřování plnění Automotive SPICE

Dodržování ASPICE se hodnotí podle metodiky popsané ve standardech ISO 30000 resp. starší ISO 15504. ASPICE důležité částí této normy přímo cituje a odvolává se na ni.

Proč a jak Automotive SPICE vznikl a co je dnes

Od roku 2005 se standard Automotive SPICE™ stal oborovou variantou normy ISO/IEC 15504, jejíž postupy upřesňuje pro podmínky automobilového průmyslu.

Standard Automotive SPICE rozvíjí sdružení SPICE User Group, jehož členy je většina evropských automobilových koncernů: AUDI AG, BMW Group, Daimler AG, Fiat Auto–S.p.A., Ford Werke GmbH, Jaguar, Land Rover, Dr. Ing. h.c. Volkswagen AG a Volvo Car Corporation. Společnosti se sdružily do zájmové skupiny, která o rozvoj standardu pečuje. Na jejích stránkách je také možné standard zdarma stáhnout.

V evropském automobilovém průmyslu je nejvýznamnějším standardem řízení procesů a kvality vývoje norma ISO 26262; ta vyrostla na základě zkušeností se starším standardem Automotive SPICE™. Výsledky auditu dodržování těchto standardů jsou rozhodujícím kritériem většiny automobilových společností při výběru svých partnerů. Dodržování standardů ISO 26262 a Automotive SPICE je nezbytnou podmínkou pro monžost dodávat do aut cokoli, co obsahuje jakoukoli rozhodovací logiku.

Automotive SPICE nebo ISO 26262 nebo IATF 16949?

Nic nesvědčí o rostoucím významu elektroniky a software v autech více, než kolik standardů se touto oblastí zabývá. Novější ISO 26262 na Automotive SPICE navazuje, doplnilo oblasti IATF 16949 a vytváří komplexnější integrovaný pohled na řízení kvality. I když je ale ISO 26262 rozsáhlá, v řadě detailů je např. Automotice SPCE podrobnější. ISO 26262 se nesnaží Automotive SPICE nahradit, ale doplnit a v detailech řízení vývoje software se na Automotive SPICE a podobné standardy přímo odvolává. Na druhou stranu je ale ISO 26262 konkrétnější, když např. předepisuje konkrétní techniky vývoje a ověřování, které musí být v tom či onom případě použity. Všechny normy proto žijí dál vedle sebe.

Licence k ochranné známce

Automotive SPICE je ochranná známka sdružení VDA.

Služby, které pomohou

PDQM zajišťuje školení standardu, pomáhá standard zavést do praxe vývojových týmů a poskytuje kompletní systémovou podporu pro projekty.