ISO 26262

Norma ISO 26262 definuje postupy, jak zajišťovat bezpečnost vozidel tam, kde na ni mají vliv elektrické a elektronické komponenty. Norma je platná osobních vozy, nákladní vozy, autobusy i motocykly.

Norma se zabývá zajištěním bezpečnosti v době návrhu, výroby, ale i v době servisu a provozu a fakticky vyžaduje, aby spolehlivost komponent výrobce sledoval po celý životní cyklus až do vyřazení aut, které komponentu obsahují, z provozu.

Struktura normy ISO 26262

ISO 26262 je podrobný standard, který se zabývá jak procesní stránkou zajištění bezpečnosti, tak podrobnostmi o způsobech konkrétních kroků. Díky tomu má 11 částí. I přes svůj rozsah není ISO 26262 všeobjímajícím konceptem. Naopak, plně navazuje na ISO 9001 a v podrobnostech odkazje i na další stnadardy, např. Automotive SPICE.

ISO 26262-1: Slovník popisuje a vysvětluje bezmála 200 pojmů, které jsou pro práci s normou nezbytné. K ruce jej tak potřebuje každý, kdo chce normu implementovat.

ISO 26262-2: Řízení funkční bezpečnosti: Druhá část se věnuje řízení bezpečnosti na projektové i organizační úrovni. Definuje, jak má společnost budova kulturu bezpečnosti a globálně nastavit procesy, aby kultura bezpečnoti byla dodržována kdekoli, kde je možné ji u finálního výrobku ovlivnit.

ISO 26262-3: Koncept bezpečnosti: Třetí část normy definuje prvky, které musí být řízeny v souladu s normou a požadavky na posouzení rizik. Jde o první kroky celého konceptu bezpečnosti, takže tato část normy fakticky říká, jak se v projektu má s péčí o bezpečnost finálního výrobku začít – jak zahájit životní cyklus produktu z pohledu bezpečnosti a nastavit jeho bezpečnostní kocept.

ISO 26262-4 /-5 / -6: Vývoj produktu na systémové / hardwarové / softwarové úrovni: Části normy mají stejné téma, popisují, jak jaké postupy je třeba udělat při systémové analýze, návrhu vývoji a testování a totéž i pro hardwarové a softwarové komponenty.

ISO 26262-7: Výroba a provoz: Definuje požadavky nejenom na várobu, ale i na předání do produkce (zákazníkovi), kontinuitu výroby i komunikace napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Věnuje si o otázce podpory servisu, demontáže a vyřazení z provozu.

ISO 26262-8: Podpůrné procesy zahrnují další nezbytné činnosti, které nejsou součástní hlavního procesu. Jde o procesy typické pro projektové řízení (konfigurační a změnové řízení), ověřování (postupné testování během integrace, verifikace, kvalifiakce používaných nástrojů), i procesy specifické (posouzení spolehlivosti na základě praxe).

ISO 26262-9: ASIL analýza se soustředí na správné provední bezpečnostní analýzy a stanovení úrovně ASIL.

ISO 26262-10: Návod k implementaci normy je nejobsažnější částí. Není uceleným návodem, ale podrobněji rozebírá klíčová témata bezpečnoti, jako je stanovení spolehlivosti, vytvření konceptu bezpečnosti apod. Je tak důležitým doplňkem.

ISO 22626-11: se věnuje tématu výpočtu spolehlivosti elektronických součástek. Zabývá se zejména moderními elektronickými komponentami (např. procesory), komponentami spoujícími digitální a analogový svět, které jsou nedostatečně řešeny jinými standardy.

Jak splnit požadavky normy ISO 26262

ISO 26262 vyžaduje pečlivou, přesně dokumentovanou práci. Navíc klade důraz na osobní odpovědnost. Při auditu musí být prokázáno plnění všech požadavků a je proto třeba mít je dokumentované. Mezi obtížné oblastí patří:

  • U každé činnosti je třeba doložit, že byla naplánována, realizována a byl na ni vynaložen přiměřený čas
  • Za každou činnost někdo odpovídé, i když ji třeba nevykonával. Musí být i po letech známo, kdo za co odpovídal a kdo co dělal.
  • Musí být doložena všechna rozhodování, i že se na nich podíleli odpovědní a kvalifikovaní pracovníci.
  • Musí být funkční systém sledování závislostí mezi požadavky (traceability) a tyto závislosti musí být uchovány i když už jsou informace v archivu.
  • Projekt potřebuje funkční systém verzování a vytváření archivních balíků. Nestačí použít archivační systém podobný např. spisové službě, protože požadavky na tzv. balíky technické dokumentace jsou mnohem vyšší.

Všechny tyto požadavky jsou nesplnitelné bez systémové podpory, která dokáže sledovat plnění úkolů, dodržování metodiky, archivovat všechny potřebné záznamy a dokumentace. Systémová podpora současně musí podporovat standard funkční bezpečnosti i s jeho specifiky, např. různými třídami požadavků.

Systémovou podporu pro ISO 26262 naplňuje systém AyMINE®, který mj. obsahuje metodiku pro standardy Automotive SPICE i ISO 26262.