CMMI

CMMI je rodina procesních modelů definujících cíle, které by měly týmy sledovat, aby se kvalitě jejich práce zlepšovala.

CMMI dnes sdružuje 3 modely. Všechny mají stejnou strukturu, popisují procesní oblasti a cíle důležité pro určitou oblast:

  • CMMI-DEV — pro oblast vývoje software i hardwarových technologií
  • CMMI-SVC — pro oblast poskytování služeb
  • CMMI-ACQ — pro řízení nákupu

CMMI nejsou o „software“

Modely CMMI jsou často vnímány jako standardy pro oblast IT, ale tak tomu není. CMMI-DEV a CMMI-ACQ jsou obecné stan­dardy, určené všem oblastem, kde se vyvíjí nebo nakupují sofisti­kova­ná zařízení, která mají často zákaz­nické úpravy, typicky techno­logické celky, lékařskou techniku, zbroj­ní systémy, ale i software.

V případě normy CMMI-SVC jde o model poskytování zákaznicky definovaných služeb, jako je

  • Služby v Cloudu, nejčastěji formou SaaS
  • Správa techniky u klienta (správa výrobních linek, robotů, lékař­ských přístrojů),
  • Kontinuálními dohled a správa (správa rozvod­ných sítí, zajištění dodávek energií, městské služby)
  • Interní týmy (IT oddělení poskytu­jící služby, střediska sdíle­ných služeb pro oblast fakturace a mzdové agendy atd.)

Čím jsou modely CMMI užitečné

Modely poskytují vodítko, co by měla organizace nebo tým dělat, aby jeho práce – vývoj SW, poskytování služeb nebo nákup byly co nej­kvalit­nější. CMMI modely mají stupňo­vitou struk­turu (stejně jako ISO 15504) a tak pomáhají určit cestu, jak zlepšování činností vést. Týmům poslouží jako mapa, co by měly dělat.

Na rozdíl od obec­ných norem typu ISO 9001 jsou CMMI modely konkrét­ní, takže dávají mnohem jedno­značnější cíle a doporu­čení, jak skutečně postupovat.

Je snadné CMMI použít?

CMMI jsou sice podrobné, ale to v sobě samozřejmě skrývá i jistou nevýhodu, že větší konkrétnost vyžaduje více se přizpůsobit duchu norem. A požadují principy, na které většina týmů není zvyklá. Rozhodně se nestává, aby si tým vzal model CMMI a po prostu­dování si mohl říct, že všechno plní a mohl pozvat auditory.

Jestli bude nebo nebude CMMI užitečné závisí především na tom, jak kvalitně se bude pracovat při jeho využívání. Formální zavedení jeho doporučení téměř s jisto­tou zvedne náklady, tým bude pomalejší, ale kvůli zahlce­ní novými činnost­mi nebude stíhat a jeho práce nebude kvalitnější. CMMI proto není snadné použít, je třeba mu rozumět a imple­mento­vat jej s rozmyslem.

Je dobré počítat s tím, že každá z úrovní CMMI zabere alespoň půl, spíše až rok příprav. Rychlejší postup bude formalistický a skutečný přínos z něj nebude, protože za kratší čas se nestíhá měnit kultura práce.

Nezanedbatelnou výhodou modelu CMMI oproti normám ISO je, že jsou zdarma a volně ke stažení na stránkách Software Engineering Institute.

Služby k CMMI

PDQM se modely CMMI zabývá již mnoho let. Sami nebo ve spolu­práci s partnery posky­tuje­me služby, které pomáhají se všemi kroky směřují­cími k plnému využití modelů CMMI.