Business strategie

Cílem strategie je stanovit směrování za horizont aktuální zakázky nebo čtvrtletního hodnocení. Smyslem definice strategie je určit priority, podle kterých se v rámci operativního rozhodování bude volit, které řešení je vhodné nejenom s ohledem na aktuální výnosy, ale i s ohledem na to, čím firma chce být za jeden, tři nebo pět let.

Business strategie definuje smysl organizace a způsob, jak jej chce naplnit Základem business strategie jsou:

 • poslání,
 • vize, jak poslání naplňovat,
 • konkrétní cíle, které k naplnění vize směřují,
 • plány, jak naplnit cíle.

Business strategie je globální pohled na směřování firmy. Ten se rozpadá na dílčí strategie, které upřesňují, jak je firma směrována v jednotlivých oblastech. Nejčastěji bývají definovány:

 • ochodní strategie
 • marketingová strategie
 • IT strategie
 • strategie řízení lidských zdrojů

Se strategiemi se vážou ve firmách typické problémy:

 • Buď globální nebo některá dílčí zcela chybí
 • Strategie sice je, ale nikdo ji nebere vážně, protože je prakticky nedodržovatelná
  (nejčastěji proto, že nereflektuje ekonomickou nebo tržní pozici společnosti)
 • Zaměňuje se vize a strategie
 • Zaměňuje se strategie a plán
 • Jednotlivé strategie spolu neladí a jdou proti sobě
  (příkladem je rozvojovoá strategie v obchodu a současně s ní naplňovaní strategie snižování nákladů snižováním počtu pracovníků)

Proč mít business strategii

Význam business strategie úměrně roste s velikostí organizace. Mikropodniky nebo firmy, které jsou řízeny přímo vlastníkem, žádnou písemně zpracovanou strategii většinou nepotřebují. Ale ve chvíli, kdy se odpovědnost za jednotlivé kompetence firmy rozdělí mezi manažery, kteří jsou odpovědní za vypracování a samostatné naplňování plánů, jak vizi naplnit, je strategie nezbytnou součástí dohody vrcholového managementu o prioritách, které svými kroky naplňují.

Jak business strategii vytvořit

Business strategie musí zohledňovat mnoho interních aspektů fir­my i prostředí. Vždy proto musí vznikat v úzké spolu­práci managementu společnosti.

Pro vypracování realistické strategie proto nestačí mit vizi, je potřeba vycházet z reálných a pravdivých datech o

 • celé společnosti
 • dostupnosti vnitřních i vnějších zdrojů
 • strategi vlastníků
 • obchodních partnerech
 • konkurentech
 • zákazních
 • makroekonomické situaci na trhu
 • národní i mezinárodní (evropské) legislativě včetně té chystané

Tyto všechny vstupy musí projít analýzou vyhodnocující reálný stav i potenci­ál pro uvažované období a teprve na základě těchto dat lze strategii odpovědně sestavit.

Výhodou externí spolupráce na strategii je, že externí pracovník (konzultant) má nezávislý pohled, netrpí „provozní slepotou“, není tak snadno ovlivnitelný dominantním postavením některého z mana­žerů a dokáže se podívat nezůčastněně na firmu i z ven­ku – pohledem zákazníků.

Kdy měnit business strategii

Nelze říct, že strategie musí vydržet 1, 3 nebo 5 let. Každé odvětví hospodářství má jinou dynamiku a různou dynamiku mají i firmy. Menší firmy se vyvíjejí většinou rychleji než korporace a tuto dynamiku musí sledovat i business strategie. Neexistuje proto univerzální kritérium, jaká strategie je vhodná. Na druhou stranu, pokud se strategie mění příliš často (vícekrát ročně), ztrácí smysl. Pro změnu strategie by měly být vždy pédné důvody a to důvody strategické nikoli operativní (i když operativní záležitosti si změnu strategie často vynutí).

Strategii je třeba změnit v okamžiku, kdy se ukáže, že obsahuje některou z chyb strategie. Chyba v ní mohla být od začátku, ale mohla nastat i později změnu podmínek ve firmě nebo jejím okolí.

Strategii je třeba revidovat, pokud nenaplňuje poslání organizace nebo očekávání vlastníků firmy, ale i pravidelně bez ohledu na vnější změny a stavy ukazatelů. Typickou frekvencí revize je rok.

Proč business strategii s PDQM

PDQM má konzultanty, kteří mají zkušenosti s vedením organizací, organizační strukturou a analýzou fungování organizace i trhu. Svým know-how přineseme zkušenosti se strategií samotnou, ale i s procesy její přípravy, propagace a revize.