Zachman framework – vzorová struktura enterprise architektury

Zachman Framework je nej­starším používaným konceptem enter­prise archi­tektury. Má pře­hled­nou mati­covou struk­turu, která svými sloupci člení archi­tekturu na základní dimenze (úhly pohledu) a řádky člení podle míry detailu.

model Zachman Framework

Výhody a nevýhody Zachman Frameworku

Zachman Framework (ZF) je dnes neprávem pova­žovaný za překonaný novějšími modely, zejména TOGAF. Vzhle­dem ke svému vzniku již v roce 1980 by měl plné právo jít do důchodu, ale stále je vhodným nástro­jem nejenom pro ilustraci enter­prise archi­tektury, ale i pro navigaci analy­tiků při pře­mýšle­ní o problémech. Základní výhodou Zachman Frame­worku stále zůstává jeho přehled­nost a dobrá srozu­mitelnost.

S metodikou TOGAF je ZF dobře slu­čitel­ný, protože TOGAF ze ZF z vyšel a jeho základní koncepty stále dodržuje. V návaznosti na TOGAF vzikl jazyk ArchMate a i ten svou strukturou odpovídá členění ZF. Ostatně i dokumentace ArchiMate na Zachman Framework odvolává.

I když je ZF výhodným modelem díky své přehlednosti, vytváří iluzi, že enterprise architektura je 30 různých pohledů, které jsou víceméně samostatné. Tímto způsobem jej dokonce navrhují využívat i některé současné modelovací nástroje a jejich metodická podpora! V praxi mezi nejdůležitější informace v enterprise architektuře patří vzájemné vazby mezi úhly pohledu i úrovněmi modelu. Tyto vazby Zachman Framework neakcentuje a jejich opomínání je častou chybou analytiků.

V čisté podobě nese Zachman Framework důsledky svého věku v absenci důrazu na prostředí organizace. Tato dimenze v době, kdy do vzniku internetu chybělo 10 let a elektronické zpracování dat teprve hledalo svou cestu do prvních zákonů nebyla aktuální, ale v dnešní době je zcela nezbytná. Proto i náš model obsahuje rozšíření pro popis vnějšího prostředí.

Co přináší TOGAF navíc oproti ZF

Hlavním rozdílem TOGAF od ZF je:

  • Podrobnost: TOGAF definuje konkrétní elementy architektury; ZF pouze definuje, jakými oblastmi by se měl analytik zabývat a ne, jakou by měl mít popis formu. Nedefinuje ani základní pojmy analýzy, jako je proces, role apod.
  • Procesní záběr: TOGAF popisuje, jak s enterprise architekturou pracovat a jak ji vytvářet; ZF se otázkou procesů práce analytika a architekta vůbec nezabývá.
  • Metamodel a z ní vyplývající jednoznačnost: TOGAF vytváří přesný metamodel enterprise architektury, ZF žádnou takovou ambici neměl.

Zachman Framework v praxi

I přes uvedené výhrady vytváří ZF strukturu, která se pro organizaci informací v enterprise architektuře hodí dodnes. Je ale třeba ji přizpůsobit podmínkám dané organizace - proto při návrhu enterprise architektury vždy definujeme její rozsah (metamodel) a organizaci (model struktury). Oproti TOGAF vytváří ZF jemnější členění, protože business architektura TOGAF je v ZF fakticky rozdělena na více úrovní (první 2-3 vrstvy ZF). V praxi ale architekturu členíme většinou na 2 – 3 vrstvy a ještě částečně odlišně od návrhu ZF (i když obsahově modely zahrnují celou strukturu).

Zachman Framework využíváme v našich školeních analýzy a pracujeme s ním i v rámci enterprise architektury. Máme i školení, které přímo popisuje Zachman framework, protože jej považujeme díky jeho přehlednosti za velmi dobrý model pro vysvětlení toho, co by měla analýza obsahovat a jak by měla být strukturována.

Služby spojené se Zachman Framework