BABOK – etalon business analýzy

BABOK je souhrn znalostí z oblasti business analýzy. Jak název výstižně vyjadřuje, shrnuje co by měl analytik umět a znát pro svou práci.

BABOK vás naučí

 • Proč má smysl orgnaizace práce a informací a jak ji dělat
 • Jak spolupracovat a aktivně pracovat řešení
 • Že se má analytik dívat dál, než na aktuální požadavky těch, co nejvíc kříčí

BABOK není metodika

BABOK neříká, jak by měl analytik pracovat, čím začít, s kým se o čem bavit apod. Není pracovním postupem ani nedefi­nuje proces (ten je možné částečně najít např. v TOGAF). Nelze se z něj tedy naučit, jak pracovat, ale přesto je užitečným souhrnem, zvlášť pro analytiky, kteří mají pár let praxe. Fakt, že BABOK není metodikou, se ukazuje jako výhoda při jeho využívání, protože se tak nestře­tává se zavedený­mi týmovými pravidly.

BABOK coby souhrn znalostí není v rozporu ani s žádnou projektovou metodikou a je stejně dobře použitelný v „klasicky“ řízených projektech jako při agilním přístupu (pokud se agilita nezaměňuje za pohodlnost ve formě vynechání řady kroků včetně analýzy).

Procesní oblasti analýzy dle BABOK v3

BABOK ve verzi 3 definuje 6 základních procesních oblastí

 • Plánování a řízení analýzy – jak si práci orga­nizo­vat a co koordinovat
 • Sběr požadavků a spolupráce – jak a od koho získat infor­mace a s kým komuni­kovat
 • Životní cyklus požadavků – Čím vším mají požadavky projít od získáni po předání k imple­mentaci
 • Strategická analýza – Jak zajistit, aby se sle­dovaly strategické potřeby orga­nizace
 • Analýza požadavků a návrh řešení   Strukturování požadavků, jejich mode­lování a další postupy ve­dou­cí k ná­vrhu opti­mální­ho řešení
 • Vyhodncení návrhu řešení - Vyhodno­cení, jestli je navrže­né řešení optimál­ní a posouze­ní, co je tře­ba udělat pro to, aby mohlo být reali­zová­no

BABOK pomáhá zlepšovat

Z praxe víme, že ve skutečnosti většina analytiků žádnou oficiální metodiku nemá, ale téměř všichni mají zaběhanou praxi, která vznikla živelně z toho, co kdo uměl a pro­sadil. BABOK přináší čerstvý vzduch, který pře­devším uka­zuje, co všechno se nedě­lá a dělat by se mělo. Často „otevírá oči“, když připomí­ná, o čem nikdo v týmu netušil, že je to důležité – např. plán sběru informací.

BABOK není všechno — co neobsahuje?

BABOK je dobrý "návod" v tom, na co se zaměřuje – procesní orga­nizace analýzy. Práce ale není jen orga­nizace a analy­tik musí znát více. Pokud by své zna­losti omezil na BABOK, určitě se nesta­ne dobrým ana­lytikem. Co je třeba doplnit?

 • BABOK se příliš nevěnuje opti­malizaci návrhu (jak vy­myslet co nejlepší řešení) a neučí, jak to dělat.
 • Je mnoho praktic­kých postupů, které se z BABOK nenaučí­te, např. nástro­je odhadování náročno­sti aplikace nebo zamý­šlet se na tím, jak apli­kaci udělat uživatel­sky přívě­tivou.
 • Analýza by měla být doplněna syntézou - návrhem řešení a kompletací mnoha dílčích informací. Tato druhá část je v prá­ci analytika minimálně stejně důležitá, jako analýza, ale meto­di­kou není úměrně akcento­vána. A kromě sledova­telnosti požadavků k ní v podsta­tě nejsou dopo­ručení.
 • "Výhoda" BABOK v tom, že není metodikou, se ukáže jako nevýhoda ve chvíli, kdy by podle něj někdo chtěl skutečně orga­nizovat analy­tickou práci. Ve skuteč­nosti to ale není chybou BABOK, ale jeho nepocho­pením.
 • Ačkoli BABOK hovoří o modelování, nena­učíte se z něj, k če­mu je skuteč­ně potřeba a jak mode­lovat, aby model opravdu pomáhal analýze a nebyl jen koníč­kem analy­tika.
 • BABOK neučí nástroje, které jsou pro analýzu potřeba, zej­mé­na analy­tické jazyky. Bez jejich znalosti a zkuše­nosti, jak je správně používat, se ani BABOK nedá plno­hodnot­ně používat.

Nakonec je dobré upozornit, že BABOK je návod pro business analýzu, tedy analýzu oriento­vanou primárně na business systémy. Míří na analý­zu organi­zace a tam je jeho smysl. Jeho dopo­ručení je třeba brát „s rezervou“ při návrhu jiných aplikací, než podni­kových systémů.

Naše služby spojené s BABOK

Poskytujeme kompletní cyklus vzdělávání pro business analytiky (a nejen pro ně), jehož páteří jsou procesní oblasti BABOK, ale obsahuje i další potřebné součásti, např. modelovací jazyky, spolupráci analytika na testování atd. Školení zahrnuje i aktivní práci na zlepšování postupu analýzy a díky tomu váš kolektiv dostane postupy a doporučení BABOK skutečně do praxe.