IT strategie – Návrh a realizace

Pomůžeme vám definovat a realizovat IT strategii. Kvalitní strategie – plán rozvoje IT v souladu s rozvojem ostatních částí firmy – je nezbytným předpokladem pro to, aby investice do IT skutečně přinášely firmě nové možnosti a výhody. Strategie sleduje principy metodik COBIT a CMMI-SVC.

S naší pomocí se IT stane tím, čím má být od samého počátku: strategickou hodnotou, která přináší užitek měřitelný finančně v úspoře provozních nákladů, podpoře rozvoje firmy a vytváření nových strate­gických příležitostí.

Vrcholové vedení náklady na IT většinou vnímá jako nutnou nákladovou položku. Maxi­mální úspora nákladů spolu s chybějící strategickou vizí vede k tomu, že IT není schopné nabídnout přidanou hodnotu podnikání, otevírat nové možnosti řízení, výroby, prodeje nebo komunikace s klienty. Nedo­statečná kontrola IT a chybějící strategie zase vede k plýtvání, které se neodrazí ve výnosech firmy.

PDQM má zkušenosti s IT strategií pro malé firmy (5 interních pracovníků, 10 externistů) i velké organizace s roz­sáhlými enterprise systémy. Především se ale umíme na IT strategii dívat z pohledu budoucích potřeb organizace a potenciálu, které mohou IT systémy přinést. Dokážeme navrhnout řešení s ohledem na budoucnost businessu, které pak realizují samostatně konkrétní IT projekty. IT strategie mluví o IT, ale tak, že jazykem businessu.

Na co by měla umět IT strategie reagovat

IT strategie se většinou omezuje na otázky počtu uživatelů, životního cyklu systémů nebo zastarávání technologií. I když i tyto otázky jsou pro střednědobé plánování v IT samozřejmě důležité, hlavní problémy IT strategie většiny organizací jsou jinde.

 • Nedokáže vyjádřit, jak pomůže novým obchodním kanálům
 • Není připravena na změny organizace, které top management uvažuje (např. fůze, expanze do zahraničí, nové pobočky apod.)
 • Nereaguje dostatečně včas na legislativní změny
 • Nezohledňuje změny výroby, plánování a vývoje
 • Nepředpokládá od IT, že by bylo aktivním hybatelem změn

Hlavním ukazatelem dobré IT strategie je, že jí rozumí nejenom CIO, ale CEO, CFO, a další členové vrcholového managementu a souhlasí s tím, že je stanovena tak, jak je.

Služby spojené s IT strategií

Naše pomoc s IT strategií je komplexní a zarhnuje vše, co potřebujete pro efektivní IT:

 • Nalezení a popis slabých míst současného IT
 • Audit služeb poskytovaných IT týmy firmě (případně i mimo firmu klientům)
 • Školení pro vyšší a vrcholový management, jak vést IT z pohledu businessu
 • Návrh vlastní IT strategie
 • Návrh procesů správy IT v souladu s potřebami firmy i uznávanými standardy (ITIL, ISO 20000, CMMI for Services)
 • Audit fungování IT procesů
 • Vytvoření motivačního programu pro IT pracovníky
 • Nastavení KPI pro IT týmy a oddělení

Enterprise architektura je základem IT strategie

Důležitým základem řízení nejenom IT, ale i procesů a informací je kvalitní enterprise architektura. Její hlavní strategický přínos je v tom, že popisuje souhčasný stav i výhled, jak se bude IT podora obchodním i výrobním částem firmy dále ve firmě vyvíjet. Pro každé nové rozhodnutí je pak snadné posoudit, jak velký má praktický dopad (a kolik asi bude stát jeho realizace) i ověřit, zda není v rozporuu se stanovenou strategií.

Pomůžeme vám navrhnout, vytvořit i spravovat enterprise arhitekturu, ať už jde o popis její business části (procesy, informace, logický popis systému), tak o část technickou (dokumentace sytémů i technologií).