Audit plnění normy nebo standardu

Poskytujeme kvalitní ověření plnění požadavků standardů CMMI a ISO a dalších.

Cílem auditu je ověřit, že organizace splňuje nějaký etalon. Nejčastěji se kontro­luje plnění externích norem, ale etalonem mohou být i interní pravid­la a postupy. Audit se objednává většinou s cílem získat certi­fikát  nutný pro klienty, ale měl by správně posky­tovat především zpětnou vazbu mana­gementu firmy, zda jsou stanove­né cíle plněny a co se hodí zlepšo­vat. A to je primárním cílem našich auditů.

Nabízíme nezávislý audit / posouzení plnění standardů:

  • CMMI-DEV
  • CMMI-ACQ
  • CMMI-SVC
  • ISO 9001
  • ISO 16949
  • ISO 26262
  • ISO 20000
  • ISO 27000
  • COBIT

Jsme připraveni realizovat nezávislé hodnocení procesů i s ohledem na interní předpisy, evropské směrnice a jiné normativní dokumenty.

Poznámky

Audity vykonávají pracovníci s letitou praxí auditorů a vždy dodržujeme postupy požadované pro daný typ standardu nebo normy.

PDQM není akreditovanou certifikační organizací.