Vedení projektu informačního systému

Oblasti projektového řízení

Nákup nebo vývoj informačního systému vyža­duje mno­ho specifických zkušeností a zna­lostí, které z ji­ných projektů nelze získat. Nabízíme vám pomoc při vedení nebo celé vedení projektu.

Získáte kvalifikovanou pomoc a jistotu, že se v projektu udělá vše, co je potřeba. Projekt povede manažer, který rozumí informačním systémům a všem úskalím jejich vývoje i nákupu.

Umíme koordinovat přípravu zadání, výběr dodavatele, plánování vývojových činností i dohlédnout na kvalitu prací. Víme, jak správně zadat softwarovému týmu práci a dohlédnout, zda byla pořádně udělaná. Umíme dodržovat metodiky a postupy projektového řízení (PMBOK, Prince 2) a standardy softwarového vývoje (CMMI, ISO 15504). Není nám cizí ani dohled nad plněním specifických norem a požadavků jako jsou normy ISO 26262, ISO 20000, ISO 27000 nebo česká a evropská legislativa.

Pomáháme v roli vedoucího projektu nebo podporujeme práci vašeho vedení formou spoluřízení. U větších projektů je tak možné rozdělit úkoly a odpovědnosti mezi více lidí. Projektové vedení tak získá dostatečné kapacity dohlédnout na všechno důležité. Podpora řízení je užitečná zejména ve chvíli, kdy vedoucím projektu je manžer, který současně odpovídá za více projektů, nebo má na starost i jiné záležitosti, např. je liniovým vedoucím svého týmu.

Postaráme se o všechny etapy projektu

Projekt jsme připraveni převzít na samém začátku, kdy se chystá projektový záměr, nebo kdykoli v průběhu, když současné vedení zjistí, že práce je moc a je třeba pomoci. Projekt dovedeme do konce, přes testování, integraci, školení až po revizi splnění cílů.

Čím je softwarový projekt specifický

Hlavním specifikem softwarových projektů je, že software obecně je velmi rychle se rozvíjející technologická oblast. Vyvíjejí se nejenom používané technologie, ale i potřeby a prostředí, do kterého je systém směřován. I když je sebelépe udělaná počáteční analýza, většina projektů projde v průběhu realizace změnami zadání nebo používaných technologií.

Dalším významným prkem je potřeba řady různých odborností a přitom úzké spolupráce mezi lidmi. Nevznikne kvalitní sofware, pokud lidé v projektu nedokážou efektivně spolupracovat a projektový manažer musí zajistit, aby se informace dostávaly rychle a spolehlivě ke všem, kdo je potřebují.

Pracovníci PDQM mají s projekty vývoje a dodávek informačních systémů desítky let praxe a nemají žádné skryté vazby na dodavatele a tvůrce systémů. Naš dozor je proto nejenom profesionální, ale také nestranný a skutečně nezávislý.


Hlavní důvody pro využití našeho projektového vedení
 • Víme, jak se dělá a dodává software, umíme poznat, co je uděláno kvalitně a co ne
 • Umíme posoudit, kde se musí „bazírovat na detailu“ a kde je naopak efektivní nechat tvůrcům svobodu
 • Umíme posoudit pracnost činností a nenecháme se obalamutit
 • Dokážeme jednat s lidmi a vysvětlovat koncepce, strategie i cíle projektu
 • Máme zkušenosti se všemi činnostmi, které se v projektu dělají – od úvodní analýzy po předání do provozu
 • Sami se staráme se o systém v provozu, takže víme, co má velký vliv na TCO (celkové náklady). Dokážeme proto v pro­jektu hlídat nejenom aktuální náklady, ale i dopady různých roz­hodnutí na nákady budoucí. Tyto dopady doká­žeme vy­svět­lit vedení a pomoci náklady snižovat v době, kdy to skutečně lze.

Co s projektovým řízením od nás získáte
 • Jasné dodržování cíle projektu
 • Kvalitní smluvní jednání s dodavateli
 • Kvalifikované plánování, řízení a zadávání úkolů
 • Celkový dohled nad pracemi
 • Detailní otestování a pečlivou přejímku všech projektových výstupů
 • Zevrubný a detailní pohled na postup prací umožňující koordinaci s dalšími činnostmi ve firmě

Ve všech projektech, kde jsme pomáhali, si naší pomoci cenili všechny zúčastněné strany. I když se zpočátku může zdát dozor zbytným, vždy se ukázalo, že naše prosazování řádně odvedné práce projekt zjednodušuje a urychluje.

Související služby