Zajištění kvality při vývoji a dodávce SW produktu

Potřebnost a náklady na zajištění kvality – od analýzy po akceptační testování – je většinou nejvíce podceňovanou součástí dodávek inforamčních systémů. Projektoví vedoucí neumí posoudit, jak rozsáhlé testování je potřebné a v týmu většinou není nikdo, kdo by dokázal předem navrhnout optimální strategii zajištění jakosti. Navíc se otázka kvality většinou řeší pouze testování finálního produktu, ačkoli pro kvalitní produkt jsou rozhodující kontroly především v počátku projektu.

Pro váš projekt – ať už sami vyvíjíte informační systém nebo jej nakupujete od dodavatele – zajistíme kompletní dohled nad kvalitou po celou dobu projektu. Tato práce odpovídá stavebnímu dozoru, který dohlíží na práce od návrhu dokumentace po finální předání díla. Nenahrazuje funkční, zátěžové a jiné testy, ale dohlíží na to, aby všechny činnosti byly řádně provedeny.

Rozsah spolupráce je vždy individuální od průběžné kontroly výstupů až po vypracování master test plánu a kompletní řízení testovacích prací. Kontaktujte nás a navrhneme způsob podle potřeb projektu, kapacit a schopností všech jeho účastníků

Více ke stavebnímu dozoru při tovrbě informačního systému

Zatímco na stavbách domů, tunelů a jiných inženýrských projek­tech je nezá­vislý staveb­ní dozor naprostou samo­zřej­mostí, u infor­mačních systémů, které bývají často srovna­telně drahé, se na něj často nedbá. I sami doda­vatelé IS se k němu staví odmítavě. Kdo by ostatně stál o to, aby ho někdo „zbytečně“ kontroloval?

Význam dozoru na tvorbě a dodávce IS je klíčový pro to, aby všichni účastníci věděli, že na kvalitě jejich práce záleží. Dozor kontroluje nejenom všechny výstupy, ale především kvalitu postupů a do­držení pravidel, na kterých se účasntíci dohodli (např. rozsah testo­vání, provedení všech kroků analýzy, úroveň podpory při uvádění do provozu aj.) Tento krok je důležitý, protože na výsled­ném produk­tu už řadu nedostatků zjistit nejde, ale v během užívání se doda­tečně projeví.

Pracovníci PDQM mají s projekty vývoje a dodávek infor­mačních systémů desít­ky let praxe a nemají žádné skry­té vazby na doda­vatele a tvůrce systémů. Naš dozor je proto neje­nom profe­sionální, ale také nestran­ný a skutečně nezávislý.


Proč nestačí software testovat

Testování je sice nezbytnou součástí tvorby a nasazení softwa­re­, ale zdaleka není postačují. Hlavní důvody jsou:

  • Odhalení chyby na hotovém produktu vede k velmi nákladným opravám a často ani oprava nemůže zajistit „bezvadný“ produkt. Velmi často jsou chyby takového cha­ra­kte­ru, že jejich oprava by vyžadovala zásadní předělání celého díla.
  • Mnoho závad je velmi obtížně odhalitelných při testování produk­tu. Jde zejména o vady brání konfi­gurovatel­nosti a rozšiři­telnosti systému. Tyto závady nebrání nasazení systé­mu do provozu po nasa­zení, ale výrazně se projeví na nákla­dech na správu systému a mohou výrazně zkrátit životnost. Nejsou výjimkou případy, kdy systém akceptovaný do provozu je po 1 či 2 letech vyřazen, protože teprve v provozu se ukáže, že zanedbání některých požadavků na spravo­vatel­nost způsobují praktic­kou nepou­žitelnost.

Proč svěřit zajištění jakosti nám

O kvalitu informačních systémů se staráme přes 20 let. Na spole­hli­vost systémů, kde jsme za kva­litu nesli odpověd­nost, spoléhají největší společnosti u nás – tele­komuni­kační, finanční, mediál­ní společnosti i distri­butoři energií. Pomohli jsme ale i řadě menších společností.

Co vám dohled na kvalitou přinese:

  • Kvalifikaci zkušeného IT odborníka, který rozumí analýze i testování
  • Jistotu, že vás dodavatel „nepřeválcuje“ odbornou argu­mentací, za kterou ale sku­tečnou kvalitní práci neod­vede
  • Dohled od začátku prací až po nasazení do provozu
  • Podpo­ru při všech jedná­ních o smlouvě, kvalitě, termí­nech a obsahu dodávky
  • Nezá­vislé hodnocení kvality doda­ných výstupů, ať už je připravuje kdokoli
  • Nezávis­lou oponenturu přimě­řenosti řešení prosa­zovaných dodavateli

Ve všech projektech, kde jsme pomáhali, naši pomoc ocenili všechny zúčast­ně­né strany. I když se zpočát­ku může zdát dozor zbyt­ným, vždy se ukázalo, že naše prosa­zování řádně odvedné práce projekt zjedno­dušuje a urych­luje.