Vytvoření a správa firmení infrastruktury
emailu, prostoru pro soubory a všechny další služby

Zřídíme pro vás firemní server se vším, co malé a střední týmy potřebují. Nainstalujeme a postaráme se o vaše prostředí, abyste mohli nerušeně pracovat.

Mít vlastní server se často vyplatí

Mít vlastní firemní server poskytuje oproti cloudu řadu velmi důležitých výhod:

 • Práce je rychlejší, protože ke všem dokumentů se dostanete výrazně rychleji
 • Je mnohem snazší rozvíjet IT služby, automatizovat činnosti a integrovat systémy
 • Informace máte u sebe a plně pod kontrolou, co se s nimi děje a kdo k nim má přístup
 • Nemáte riziko, že porušíte zákony GDPR
 • Máte mnohem lepší možnost používat takové služby, které potřebujete
 • Vlastní prostředí i s náklady na správu je téměř vždy levnější, než cloud
 • Vaše práce není závislá na rychlosti internetové linky

Základní nevýhodou vlastního IT je potřeba jeho vytvoření a správy. Tuto službu vám zajistíme, takže můžete bez problémů pracovat. I s našimi službami vás přitom vlastní IT vyjde levněji, než cloudové služby. Známe i řadu společností, které vám správu mohou zajistit, takže vám pomůžeme vybrat nejvhodnější.

Je vlastí server skutečně levnější?

Nejběžnější cloud alternativou pro malou a střední firmu jsou služby Microsoft. Služba stojí cca 3150 Kč na osobu a rok. Všechny dokumenty máte na serverech Microsoftu, takže přechod kamkoli jinam je obtížný a vý­pa­dek internetové linky vaši práci buď zcela zastaví, nebo zkomplikuje. A v neposlední řadě sdílení dokumentů přes Share­Point funguje dobře pouze v integraci s Office, se všemi dal­šími do­ku­men­ty (výkresy, technická doku­men­tace, programy atd.) je práce o poznání kompli­kovanější. A ve službě ani není archivace, takže se ke starším dokumentům ani nemůžete vrátit.

5 let služby pro 5 pracovníků stojí 78 750 Kč bez uživatelské pod­pory nebo archivace starých dat. Dosta­tečně výkonná inter­net­ová linka přidá k ceně dalších alespoň 1000 Kč/měsíčně, náklady za 5 let jistě přesáhnou 100 000 Kč.

Když místo toho zvolíte vlastní server, jeho pořízení a zpro­vozně­ní stojí cca 35 000 Kč, zakoupený MS Office 3 366 Kč / osobu. Celkové náklady bez správy jsou cca 55 000 Kč a návrat­nost in­ves­tice je v porovnání s cloud službou 2 roky. Přitom kva­litnější a rych­lejší služby máte ihned. Plno­hodnot­ně přitom můžete pracovat i bez MS­Office, Open Source aplikace Libre­Office poskytuje 99% uži­vate­lům stejné služby, jako komerční produkt.

S vlastním serverem máte navíc řadu dalších výhod, mezi ně patří např. i možnost používat plno­hodnot­ně i počítače s jiným ope­rač­ním systé­mem, např. Linux. I s nimi vám pomů­žeme. Nebo další aplikace, např. mož­nost udržovat a sdílet poznámky a úkoly, možnost vytvoření vzdělávacího portálu, snadné sdílení doku­mentů s dalšími uživateli. A přede­vším, máte stále své infor­mace plně pod kontro­lou.

Poznámka: srovnání je ilustra­tivní na základě zahr­nutí služeb a funkcí, které naši klienti skutečně využívají. Mezi naše služby patří hledání nej­efektiv­něj­šího řešení a mezi to patří i pomoc s na­vr­že­ním opti­mální formy IT. Když pro vás cloud řešení vyjde jako vý­hod­nější, určitě vám ho doporučíme.

Co pro vás zajistíme

Vytvoříme pro vás kompletní IT prostředí a firemní server se službami, které každá firma využije:

 • Sdílení dokumentů včetně řízení přístupů a práv, antivirovou ochranou
 • Emailový server, podpora pro klientské aplikace, webový přístup k mailu
 • Webový server s vašimi stránkami

Připravíme vám server, vytvoříme síťovou infrastrukturu a případně i připravíme pracovní počítače / notebooky pro každodenní práci každého pracovníka. Pokud budete chtít, pomůžeme vám s instalací a používáním uživatelských aplikací, ať už komerč­ních (např. nástroje Office), tak OpenSource (např. LibreOffice)

Pravidelný dohled a správa

Samozřejmě pro vás zajistíme i pravidelný dohled a správu, pokud si to budete přát. Správa zajistí, že vaše IT bude stále v dobré kondici a připravené i na výpadky a problémy:

 • Denní zálohování dat
 • Pravidelné zálohování mimo vaši kancelář např. pro případ požáru nebo vykradení
 • Aktualizace serveru, aby byl stále bezpečný a funkční
 • Údržba služeb vyhledávání informací v souborech
 • Správa uživatelů, práv a účtů

Všechny služby stavíme na standardních systémech ověřených dodavatelů, které sami používáme a máme s nimi mnohaleté zkušenosti. Zároveň jde o prostředí, o které se vám snadno postará každý IT pracovník, takže – když se rozhodnete – můžete se o své prostředí začít starat snadno sami nebo požádat někoho jiného. To vám žádný cloud nikdy neumožní.

Mohu pracovat mobilně?

Vlastní server a vlastní IT prostředí poskytuje mobilním zařízením a mobilní práci stejně kvalitní podmínky, jako jiné cloud služby, konkrétně:

 • Plná synchronizace emailů
 • Podpora firemních i soukro­mých kalendářů
 • Možnost uchovávání, synchro­nizace a sdílení kontaktů
 • Přístupy ke všem dokumentům z internetu
 • Možnost vybrané dokumenty udr­žovat na lokálním úlo­žišti mobil­ního zařízení (note­book, tablet, telefon) a použí­vat je i bez přístu­pu k inter­netu

Práce z mobilního pracoviště kdekoli na světě bude stejně pohodlná, jako z domova či z kanceláře.

PDQM pomáhá vytvořit co nejefektivnější IT, ať už jde o volbu vhodných aplikací, tak infrastruktury. Začněte u nás s analýzou, co je pro vás skutečně vhodné. Na jejím základě navrhneme, co odpovídá vašim potřebám, firemní strategii a schopnostem uživatelů.