Vybrat SW aplikaci pro firmu

Pomůžeme vám vybrat vhodné podnikové aplikace, najít jejich dodavatele a nasadit systém do vaší firmy. Budeme vám pomá­hat, dokud sytém nebude poskytovat optimální přínos.

Podnikové aplikace

Efektivita v dnešních firmách vyžaduje, aby bylo možné práci automatizovat. Kvalitní aplikace pomáhá s řadou oblastí:

 • Odstraňuje manuální práci
 • Přiděluje práci správným lidem
 • Dohlíží na plnění termínů
 • Dokáže ověřit, že práce je udělána celá
 • Uchovává informace, udržuje know-how a chrání je před zneužitím
 • Pomáhá dodržovat předpisy

Dá se najít mnoho dalších přínosů. Bohužel, mnoho aplikací ve firmách tyto přínosy nemá, má většinou jen 1 – 2 hlavní, pro které byly pořízeny, ale další přínosy už nikdo nedokázal zajistit. Proč? Většinou chybějí zkušenosti, motivace nebo energie. Zejména pokud nasazení řídí dodavatel systému, nelze očekávat, že usiluje o maxi­mální přínos aplikace; jeho cílem je maximalizovat vlastní výnos a zajistit co největší následnou podporu.

S čím vám pomůžeme

Pomůžeme vyhodnotit, jaké přínosy by podnikové aplikace měly pro vaši orga­nizaci mít. Na základě analýzy navrhne­me plán, jak SW aplikace ve firmě rozvíjet nebo přímo, kterou aplikaci pořídit. Pomůžeme s výběrem, povedeme za vás projekt nasazení a budeme s vámi spolu­pracovat, dokud nebude apli­kace plně funkční a poskytovat přínosy, pro které byla pořízena.

Co zahrnuje pomoc?

V rámci pomoci

 • Analyzujeme potřeby
 • Navrhneme možností zlepšení
 • Vyhodnotíme potenciální přínosy
 • Navrhneme strategii postupného zlpešování
 • Pomůžeme vybrat dodavatele
 • Povedeme projekt nasazení
 • Ověřujeme kvalitu dodávek (nejen testo­vání, kontro­la kvality obecně)
 • Pomůžeme navrhnout nové procesy
 • Vyškolíme uživatele, aby změny zvládli
 • Pomáháme se změnami až do rutinního nasazení

Proč nezávislého poradce?

Podobné služby, které nabízíme, vám bude vždy nabízet i dodavatel systému nebo systémový inte­grátor. I když jde o schopné firmy, je důležité si uvědomit, že nemají skuteč­ný zájem na tom, aby aplikace u vás fungo­vala nejlepším možným způsobem.

Hlavním problémem kvality dodávky je Parretovo pravidlo 80:20. Za 20% práce se dá udělat 80% výledku (dodávky). Bohužel, ale těchto 80% dodávky zna­mená, že dodané řešení sice funguje, ale není dota­žené do konce a většinou poskytuje pouze 20% přínosů, které by poskyt­nout mohlo, kdyby se uděla­lo pořádně. Ale ano, do­dava­tele to stojí jen 20% úsilí. Většinou s tím počítá už v nabídce, takže chuť dodělat vše, co je třeba, je malá.

Dodavatel současně počítá s tím, že si budete platit podporu a úpravy a čím více úprav bude třeba, tím více vám bude moci fakturovat za další dodělávky. S tím počítají v podsta­tě všech­ny SW dodávky produktů na míru

Naproti tomu naším cílem je pomocí zlepšit vaši efek­tivitu, upravit procesy, zlepšit pracovní postupy, pomoci s techno­logiemi a tak dosáh­nout, že celá firma je efektivnější. A nezá­vislá; i na nás, samozřejmě.

Zkušenosti

Za desítky let praxe ve firmách a orga­niza­cích různého druhu vám pomůžeme s celou řadou podni­kových systémů a jejich kombinací. Nejsme doda­vateli kon­krétní apli­kace, udružu­jeme si nezávislý pohled a proto dokážeme poradit bez chuti dodat, to či ono konkrétní řešení. Zákla­dem naší pomoci je velmi dobrá znalost agend a procesů organizací i podniků i zkuše­nosti, jaké přinosy systémy skutečně přinášejí a kde naopak selhávají.

S jakými systémy pomůžeme?

Mezi nejčastější agendy, které jsou systémy podporovány, řadíme:

 • Řízení úkolů a činností (task management)
 • Automatizace interních procesů obecně (WFM - workflow management)
 • Řízení projektů, smluv, objednávek, kapacit (ordering)
 • Řízení výroby a zdrojů (ERP)
 • Mzdy, personalistika a vzdělávání, benefity, docházka (HR systémy)
 • Finanční systémy
 • Systémy pro sdílení znalostí a zkušeností (knowledge management)
 • Systémy vzdělávání (eLearning), kontrola kvalifikace, povinných školení
 • Obchodní systémy (CRM)
 • Nástroje sdílení dokumentů a řízení přístupů, správa řízené dokumentace (DMS)
 • Nástroje pro publikaci a schvalování obsahu (CMS)
 • Řízení oběhu dokumentů a pošty (spisová služba)
 • Základní nástroje pošty, správy dokumentů
 • Specializované nástroje pro konkrétní činnosti