Zajištění jakosti a bezpečnosti

Ať už musíte plnit jakoukoli „kvalitářskou“ normu — ISO 26262, ISO 9001, Automotive SPICE a další, nebo vám postě záleží na tom, aby byly práce připraveny, provedeny a doku­mento­vány pořádně, potře­bujete dohled nad kvalitou prací a zajištění doku­mentace všech postu­pů, čin­ností a výstu­pů. S tím všám vám pomůžeme.

Zajistíme, aby se řádně vykonávaly všechny procesy vyžadované použitými normami. Postaráme se, aby se neztratily povinné výstupy a činnosti dělali lidé, kteří jim rozumí a mají potřebnou kvalifikaci. Pohlídáme, aby byly splněny všechny požadavky norem, ale zejména, aby byl celý proces efektivní pro firmu.

Za efektivitou vidíme především praktické přínosy: rostoucí chápání potřeby kvality a bezpečnosti u všech pracovníků, eliminace zbytečných činností (i v rámci zajištění povinných procesů) a dosta­tečnou informo­vanost vedení společ­nosti o otázkách kvality a bezpeč­nosti. A v ne­posled­ní řadě účinné a přiměřené řízení rizik. Přimě­řené hrozbám, které mohou nastat, tedy poten­ciálním ztrátám a jiným dopadům.

Pomůžeme se všemi potřebnými činnostmi

 • Vedení projektů v souladu s normami a předpisy
 • Interní kontrola kvality a interní audity podle ISO aj. norem
 • Zpracování nálezů, nápravných a preventivních opatření z interních auditů
 • Školení interních norem i standardů pro všechny pracovníky
 • Aktualizace procesní a metodické dokumentace
 • Realizace povinných kroků vyžadovaných normami a standardy, např. D8 analýza, FMEA, FTA analýzy atd.

S jakými normami pomůžeme

Jsme připraveni pomoci s:

 • Procesně orientovanými normami, např.: ISO 9001, ISO 10000, ISO 20000
 • Technicky orientovanými normami: ISO 26262, IATF 16949, ISO 15504, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27000
 • Národní a evropskou legislativou, např. kontrolou plnění požadavků zákona o ochraně osobních údajů
 • Požadavky na kontrolu a odpovědnost mana­gemen­tu poža­dova­ných burzami, nejznámějším standardem je SOX (Sarbanes-Oxley Act)
 • Návrhem změn podnikových informačních systémů pro splnění zákonných podmínek a efektivní sběr povinných informací.
 • Vytvořením přehledné procesní mapy, která umožní procesy efektivně rozvíjet.
 • Vyškolením pracovníků společností, aby chápali požadavky a smysl norem i interní procesy.

Zaměřujeme se na exekutivní pomoc — příprava na certifikaci a realizace interních projektů v sou­ladu s normami


Jaké máme zkušenosti
 • Máme pracovníka s letitou zkušeností auditora podle normy ISO 9001
 • Pro společnosti jsme zajišťovali interní audity podle norem
 • Vypracovali jsme řadu posouzení zralosti podle standardu CMMI (ISO 15504)
 • Pomohli jsme se zavedením integrovaného systému managementu podle řady norem ISO 26262, OHSAS 18002, ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27000
 • Realizovali jsme audit dopadů legislativních změn (NOZ – nový OZ) na procesy, smluvní dokumenty a produkty firmy a spolupracovali na projektech promítnutí velkých legislativích změn, jako např. nový občanský zákoník, GDPR aj.
 • Pomáhali jsme zavést systém řízení procesů tak, aby byla zaji­ště­na spolehlivost a bezvadnost dodávek společ­nosti v auto­mo­bilovém sektoru

Související služby