Zajištění jakosti a bezpečnosti

Plnit procesní normy je nudné – do doby než na ně máte pořádnou systémovou podoru AyMINE. Pořiďte si AyMINE a normy jako jsou ISO 9001, ISO 26262 se vám budou plnit samy od sebe.

Zajistíme, aby se řádně vykonávaly všechny procesy vyžadované použitými normami. Postaráme se, aby se neztratily povinné výstupy a činnosti dělali lidé, kteří jim rozumí a mají potřebnou kvalifikaci. Pohlídáme, aby byly splněny všechny požadavky norem, ale zejména, aby byl celý proces efektivní pro firmu.

Za efektivitou vidíme především praktické přínosy: rostoucí chápání potřeby kvality a bezpečnosti u všech pracovníků, eliminace zbytečných činností (i v rámci zajištění povinných procesů) a dosta­tečnou informo­vanost vedení společ­nosti o otázkách kvality a bezpeč­nosti. A v ne­posled­ní řadě účinné a přiměřené řízení rizik. Přimě­řené hrozbám, které mohou nastat, tedy poten­ciálním ztrátám a jiným dopadům.

Pomůžeme se všemi potřebnými činnostmi

 • Vedení projektů v souladu s normami a předpisy
 • Interní kontrola kvality a interní audity podle ISO aj. norem
 • Zpracování nálezů, nápravných a preventivních opatření z interních auditů
 • Školení interních norem i standardů pro všechny pracovníky
 • Aktualizace procesní a metodické dokumentace
 • Realizace povinných kroků vyžadovaných normami a standardy, např. D8 analýza, FMEA, FTA analýzy atd.

S jakými normami pomůžeme

Jsme připraveni pomoci s:

 • Procesně orientovanými normami, např.: ISO 9001, ISO 10000, ISO 20000
 • Technicky orientovanými normami: ISO 26262, IATF 16949, ISO 15504, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27000
 • Národní a evropskou legislativou, např. kontrolou plnění požadavků zákona o ochraně osobních údajů
 • Požadavky na kontrolu a odpovědnost mana­gemen­tu poža­dova­ných burzami, nejznámějším standardem je SOX (Sarbanes-Oxley Act)
 • Návrhem změn podnikových informačních systémů pro splnění zákonných podmínek a efektivní sběr povinných informací.
 • Vytvořením přehledné procesní mapy, která umožní procesy efektivně rozvíjet.
 • Vyškolením pracovníků společností, aby chápali požadavky a smysl norem i interní procesy.

Zaměřujeme se na exekutivní pomoc — příprava na certifikaci a realizace interních projektů v sou­ladu s normami


Jaké máme zkušenosti
 • Máme pracovníka s letitou zkušeností auditora podle normy ISO 9001
 • Pro společnosti jsme zajišťovali interní audity podle norem
 • Vypracovali jsme řadu posouzení zralosti podle standardu CMMI (ISO 15504)
 • Pomohli jsme se zavedením integrovaného systému managementu podle řady norem ISO 26262, OHSAS 18002, ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27000
 • Realizovali jsme audit dopadů legislativních změn (NOZ – nový OZ) na procesy, smluvní dokumenty a produkty firmy a spolupracovali na projektech promítnutí velkých legislativích změn, jako např. nový občanský zákoník, GDPR aj.
 • Pomáhali jsme zavést systém řízení procesů tak, aby byla zaji­ště­na spolehlivost a bezvadnost dodávek společ­nosti v auto­mo­bilovém sektoru

Související služby